Get Adobe Flash player
Do zakończenia roku szkolnego 2023/2024 pozostało
miesięcy          dni       

Przekaż 1% podatku

 

Uczniowie Zespołu Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie proszą o wpłatę 1% podatku na 
FUNDACJĘ ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA, 
UL. Przesmyckiego 40
05-500 Piaseczno, 
KRS 0000 126 602
w rubryce uzupełniającej (cel szczegółowy) należy koniecznie podać numer subkonta Zespołu Szkół im. R. Traugutta w Lipnie 
77 1090 0004 9149 0000 0000 0059

Konto Rady Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta w Lipnie: 96 9542 0008 2001 0000 0143 0001

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa. (pobierz)


 Wszystkie pilne sprawy (zgłoszenie kwarantanny) proszę zgłaszać telefonicznie na numer 699 880 566,
kierować na adres korespondencyjny szkoły (ul. Traugutta 1, 87-600 Lipno) lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Sekretariat czynny w godzinach 7:30 - 15:30

List gratulacyjny dla Zespołu Szkół im. Romualda Traugutta
w Lipnie za wysokie wyniki egzaminu maturalnego!
Oferta edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół
im. Romualda Traugutta w Lipnie na rok szkolny 2024/2025

RODO

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA –

REKRUTACJA I REALIZACJA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

 

Niniejszym realizujemy obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – zwanego dalej jako RODO, informujemy, iż:

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystane dane osobowe jest, Zespół Szkół im. Romualda Traugutta Liceum Ogólnokształcące w Lipnie w imieniu, której działa Dyrektor.

Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:

listownie na adres siedziby: ul. Traugutta 1, 87 – 600 Lipno

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefonicznie 54 287 25 62

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez administratora inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Skąd mamy dane osobowe?

Otrzymaliśmy je od Ciebie, kiedy złożyłeś do nas wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły. Ponadto jeśli  podasz nam adres poczty elektronicznej i numer telefonu, to za Twoją zgodą będziemy je przetwarzać, jest to tzw. działania wyraźnie potwierdzające.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Dane osobowe zawarte we wniosku o przyjęcie do szkoły  administrator przetwarza na podstawie:

-        art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit.g) RODO,

-        rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

w celu przeprowadzenia rekrutacji do szkoły i realizacji  obowiązku szkolnego.

Twój adres mailowy i numer telefonu zaś przetwarzany na podstawie Twojej Zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

Czy musisz podać nam dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest konieczne dla weryfikacji przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły, a następnie do prawidłowej realizacji obowiązku szkolnego.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych lub dane te będą niepełne lub błędne niestety nie będziesz mógł wziąć udziału w rekrutacji, a także może to utrudnić lub uniemożliwić  prawidłową realizację obowiązku szkolnego przez dziecko.

Adres mailowy i nr telefonu będziemy przetwarzać na podstawie Twojej zgody, jeśli jej nie wyrazisz to przeprowadzimy rekrutację, ale możemy mieć problem ze skutecznym skomunikowaniem się w sprawie rekrutacji.

 

Jakie masz uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzania danych?

Administrator gwarantuje przestrzegania następujących praw, które Ci przysługują:

-        dostępu do danych osobowych,

-        sprostowania danych osobowych,

-        żądania usunięcia danych jeśli wycofasz zgodę na ich przetwarzanie lub uznasz, że Twoje dane przestały być nam niezbędne do celu, w którym zostały zabrane,

-        ograniczenia przetwarzania jeśli uznasz, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub uznasz, że administrator nie potrzebuje już danych osobowych,

-        cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Masz także prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez administratora Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(adres: Prezes UODO ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

Komu udostępniamy Twoje dany osobowe?

Dane osobowe udostępniamy wyłącznie odbiorcom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, takimi podmiotami mogą być np. organ prowadzący, organy nadzoru oświatowego, właściwy rejonowy ośrodek zdrowia, podmioty świadczące usługi pocztowe, telekomunikacyjne oraz inne podmioty publiczne, gdy istnieje do tego  stosowna podstawa prawna i faktyczna.

Dane będą również ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.

Twoje dane mogą zostać przekazane także podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym są nimi m.in. podmioty świadczące usługi informatyczne i inne, jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę praw.

Odbiorcami danych osobowych może być także każda osoba, która zapozna się z listą rekrutacyjną osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  do szkoły.

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Administrator będzie przechował  dane osobowe przez następujący okres:

-        roku od zakończenia rekrutacji, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem – w przypadku niezakwalifikowania się do szkoły,

-        50 lat - ewidencja wychowanków, decyzje o skreśleniu z listy,

-        25 lat - zarządzenia, dokumenty dotyczące funkcjonowania placówki, a więc uchwały i protokoły rad pedagogicznych,

-        10 lat - dokumenty dotyczące zobowiązań pomiędzy placówką, a rodzicami ucznia, dokumentacja wypadków wychowanków,

-        5 lat - dzienniki zajęć, teczki osobowe wychowanków

-        do czasu cofnięcie zgody, w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie.

 

Czy przekazujemy dane do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Administrator nie przewiduje przekazania Twoich  danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Czy dane osobowe podlegają procesowi automatycznego podejmowania decyzji  (w tym profilowania) w sposób wpływający na Twoje prawa?

 

Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, prowadzący do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – zwanego dalej jako RODO informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Zespół Szkół im. Romualda Traugutta Liceum Ogólnokształcące w Lipnie reprezentowany przez Dyrektor Zespołu Szkół.

Możesz się z nią skontaktować w następujący sposób:

  1. listownie na adres siedziby: 87- 600 Lipno, ul. Traugutta 1,
  2. e-mailowo:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. telefonicznie : 54 287 25 62

Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych Robert Bagiński, z którym  możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

1.              Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO i ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych tj.  utrzymywania bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole.

2.              Dane osobowe mogą zostać  ujawnione, przekazywane i udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym gdy istnieje do tego  stosowna podstawa prawna i faktyczna.

Dane będą również ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.

Dane osobowe mogą być także przekazane podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące specjalistyczne usługi, jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę  praw.

3.              Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy prawnej do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji nie dłużej jednak niż 60 dni chyba, że dane mogą  stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przetwarzania danych w takim przypadku ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

4.              W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo do:

1)              dostępu do treści danych osobowych,

2)              sprostowania danych osobowych,

3)              usunięcia danych osobowych jeżeli:

a)         dane osobowe przestaną być niezbędne do celów w, których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

b)         dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,

4)              ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5)              wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO

5.              Przetwarzanie jest obowiązkiem ustawowym administratora, jeśli Pan/Pani nie poda swoich danych nie będzie on mógł zrealizować celu do którego zobowiązują go przepisy prawa.

6.              Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Warszawa ul. Stawki 2, gdy przetwarzanie  danych osobowych narusza przepisy prawa.

7.              Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.

8.              Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

Klauzula Informacyjna

Funkcjonowanie Monitoringu Wizyjnego

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – zwanego dalej jako RODO informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Zespół Szkół im. Romualda Traugutta Liceum Ogólnokształcące w Lipnie reprezentowany przez Dyrektor Zespołu Szkół.

Możesz się z nią skontaktować w następujący sposób:

  1. listownie na adres siedziby: 87- 600 Lipno, ul. Traugutta 1,
  2. e-mailowo:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. telefonicznie : 54 287 25 62

 

Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych Robert Bagiński, z którym  możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1.              Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

art. 6 ust. 1  lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) oraz art. 108 a ust. 1   ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)  prowadzony jest w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących  na administratorze tj. zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia.

2.              Państwa dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in.: podmiotom świadczącym usługi telekomunikacyjne, pocztowe, ubezpieczeniowe, podmiotom kontrolującym administratora.

Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie  danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.

3.              Państwa dane osobowe przewarzane będą w systemie informatycznym do 7  dni, następnie ulegają automatycznemu usunięciu – nadpisaniu, chyba że nagrania obrazu stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin w/wym. ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

4.              Osoba, która  zarejestrowana została w systemie monitoringu,  ma prawo do:

1)         dostępu do treści danych  na podstawie art. 15 RODO

2)         sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;

3)         usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:

a)              dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

b)         dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;

4)         ograniczenia przetwarzania danych  na podstawie art. 18 RODO jeżeli:

a)              osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

b)              przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c)              administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d)              osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

5.              Pozyskanie Państwa danych wynika z przepisów prawa.

6.              Przysługuje Państwu także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2 Warszawa, w razie uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7.              Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania

8.              Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.